Opis okoliczności

Katastrofa kolejowa polegająca na zderzeniu dwóch składów pociągów osobowych. W wyniku kolizji doszło do:

  • wystąpienia znacznych szkód majątkowych;
  • śmierci kilkunastu pasażerów;
  • znacznych urazów oraz uszczerbku na zdrowiu kilkudziesięciu pozostałych osób podróżujących składami biorącymi udział w kolizji.

Podjęte działania:

Nord Partner w ramach kompleksowej współpracy z Klientem w zakresie obsługi procesu likwidacji szkód, był odpowiedzialny za koordynację procesu likwidacji szkód i zaspokojenia roszczeń osób poszkodowanych. Głównym wyzwaniem w omawianym przypadku była konieczność szybkiego uruchomienia zaliczek na rzecz osób poszkodowanych oraz osób bliskich, które to wskutek zdarzenia utraciły możliwość uzyskiwania dochodów.

Rozmiar zdarzenia oraz wielość zaangażowanych podmiotów wymagały odpowiedniego przygotowania oraz prowadzenia spraw odszkodowawczych w sposób umożliwiający ochronę dobrego wizerunku naszego Klienta, a także ochronę jego interesów majątkowych. Należy podkreślić, iż wiele spraw wynikających z przedmiotowego zdarzenia z uwagi na ich skomplikowany charakter podlegało wielostopniowym procesom weryfikacji, w tym także w trybach postępowań sądowych w szczególności dotyczących zobowiązań rentowych i ich wymiaru.

Główne wnioski:

  • katastrofalny zakres zdarzenia wymagał szybkiej reakcji i współpracy wielu stron;
  • konieczne było zaangażowanie w sprawie wielu specjalistów w tym działów prawnych oraz działów technicznych;
  • różnorodność szkód poszczególnych poszkodowanych i ich zakresu, wymagała szczegółowej analizy;
  • działania likwidacyjne musiały uwzględniać obronę dobrego wizerunku Ubezpieczonych;
  • wiele spraw wymagało działań mediacyjnych / ugodowych;
  • z uwagi na konieczność wypłaty świadczeń długoterminowych – renty część szkód w odniesieniu do wysokości świadczeń musiała podlegać weryfikacji w ramach postępowań sądowych.