Od wielu lat razem z naszymi Klientami przeprowadzamy postępowania na zakup usług ubezpieczeniowych w oparciu o przepisy dotyczące zamówień publicznych.
Jesteśmy jedną z nielicznych firm brokerskich, która może się poszczycić ponad czterystoma przeprowadzonymi postępowaniami w trybie ustawy o zamówieniach publicznych i prawa zamówień publicznych. 

 

Nasze działania w tym obszarze obejmują w szczególności:

 

A. przygotowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez kierownika zamawiającego:

 • dokumentu szacowania wartości zamówienia,
 • projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym określenia warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, oraz przedmiotu postępowania,
 • projektu innych dokumentów wymaganych dla danego tryby postępowania między innymi: zaproszenia do udziału w postępowaniu, zaproszenia do składania ofert, zaproszenia do negocjacji albo zapytania o cenę,
 • ogłoszenia wymaganego dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak i wartości zamówienia.

 

B. przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności:

 • udzielanie wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • prowadzenie negocjacji z wykonawcami, w przypadku gdy dokonano wyboru trybu udzielania zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem bądź negocjacji bez ogłoszenia,
 • dokonanie otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w przypadku wyboru trybu postępowania: przetargu ograniczonego i bądź negocjacji z ogłoszeniem,
 • dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu stawianych wykonawcom w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dowody i oświadczenia oraz wnioskowanie do kierownika zamawiającego o wykluczenie wykonawców, w przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
 • dokonanie otwarcia ofert,
 • wnioskowanie do kierownika zamawiającego o odrzucenie oferty w przypadkach przewidzianych ustawą,
 • dokonanie oceny ofert nie podlegających odrzuceniu,
 • przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej bądź wystąpienie o unieważnienie postępowania,
 • przyjmowanie i analizowanie wnoszonych protestów oraz przygotowanie projektu odpowiedzi na protest.

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Słupno i jej jednostek organizacyjnych

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Darłowo i jego jednostek organizacyjnych

Usługa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych oraz ubezpieczenia pojazdów Województwa Lubuskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Usługa ubezpieczenia w zakresie w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia pojazdów Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o.

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Malbork i jej jednostek organizacyjnych

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wybranych instytucji kultury Miasta Poznań.

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Smołdzino i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o.

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Przechlewo i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury.

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej  Centrum Kulturalno-Kongresowego JORDANKI Sp. z o.o.

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej  Miasta Radzyń Podlaski wraz z jednostkami organizacyjnymi

Ubezpieczenie dzieł sztuki w transporcie oraz podczas wystawy „Perspektywa wieku dojrzewania”

Usługa ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych oraz ubezpieczenia pojazdów Województwa Lubuskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Usługa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia pojazdów Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o.

Usługa ubezpieczenia w zakresie Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, oraz ubezpieczenia pojazdów Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o.

Usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia pojazdów Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof. Zbigniewa Religi w Słubicach sp. z o.o.

Usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia pojazdów dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia pojazdów Powiatu Pyrzyckiego

Usługa ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o.o.

Usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o.o.

Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółką (D&O) Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. – drugie postępowanie.

Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółką (D&O) Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o.

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o.o.

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów Szpitala Na Wyspie sp. z o.o.z/s w Żarach

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala w Dębnie sp. z o.o.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o.o.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Pyrzyckiego