Klauzula RODO - Interisk

Informacja zgodna art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest InterRisk TU SA Vienna Insurance  Group  z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22 (zwany dalej Administratorem lub InterRisk). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: sekretariat@InterRisk.pl, telefonicznie pod numerem 48 22 537 68 00 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować – we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych – poprzez email iod@interrisk.pl, telefonicznie pod numerem 48 22 537 68 00 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt b) i pkt c) oraz art. 9 ust 2 pkt a) Rozporządzenia),
 • oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt c) , art. 9 ust 2 pkt a) oraz art. 22 ust 2 pkt c) Rozporządzenia),
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług; w przypadku marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług opartego o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt a) w związku z art. 22 ust 2 pkt c) Rozporządzenia,
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,
 • ewentualnie w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem wypłatom nienależnych świadczeń (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapobieganie i ściganie przestępstw popełnianych na jego szkodę,
 • reasekuracji ryzyk (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umową zawartą z Panią/Panem.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Decyzje te mogą dotyczyć:

 • oceny ryzyka ubezpieczeniowego (tj. zawarcia umowy ubezpieczenia i wysokości składki ubezpieczeniowej) i będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych dotyczących – w zależności od zawieranego ubezpieczenia – daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykonywanego zawodu, roku uzyskania prawa jazdy i danych dotyczących typu pojazdu, liczby szkód w ostatnich latach, informacji o stanie zdrowia, parametrów technicznych, wartości i lokalizacji nieruchomości;
 • marketingu bezpośredniego własnych produktów InterRisk (kierowanie do Pani/Pana informacji marketingowych oraz oferowanie produktów i usług InterRisk) i będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych dotyczących daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykonywanego zawodu, roku uzyskania prawa jazdy i danych dotyczących typu pojazdu, liczby szkód w ostatnich latach, informacji o stanie zdrowia, parametrów technicznych, wartości i lokalizacji nieruchomości.

Powyższe decyzje będą oparte o profilowanie, tj, automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia (przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego) lub automatyczną ocenę Pani/Pana danych w celu ustalenia preferencji i domniemanych potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i przedstawienia odpowiedniej oferty (przy celach marketingowych). Przykładowo: im więcej szkód miało miejsce w minionym okresie, tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym wyliczona na podstawie automatycznej oceny ryzyka składka ubezpieczeniowa może być wyższa. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka).

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zakładom reasekuracji, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu dochodzenia należności, agencjom marketingowym, agentom ubezpieczeniowym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie likwidacji szkód, podmiotom archiwizującym lub usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora) – w szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania,

– wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; wycofanie zgody na zautomatyzowane podejmowanie decyzji w celu marketingu bezpośredniego, nie oznacza  sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,

– przenoszenia danych osobowych (w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy), tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego); może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych,

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tzn. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Klauzula RODO - Probroker
 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Nord Probroker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Lubicka 16, REGON 220325134, NIP 586-218-23-55. Przetwarzanie odbywa się na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („Rozporządzenie”).
 2. Celem przetwarzania jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej poprzez zawarcie i wykonanie umowy, dochodzenie roszczeń wynikających z umowy, likwidację szkody ubezpieczeniowej (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia) oraz wykonanie ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit c RODO).
 3. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ochrony ubezpieczeniowej w ramach ww. ubezpieczenia NNW, a także przez czas, w którym przepisy nakazują Nord Probroker przechowywać dane (np. przepisy podatkowe) oraz przez czas, w którym można dochodzić roszczeń z tytułu ochrony ubezpieczeniowej.
 4. Przekazanie danych osobowych jest warunkiem wykonywania ochrony ubezpieczeniowej. Odmowa przekazania danych osobowych oznacza brak możliwości zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej.
 5. Przekazanie obejmuje udostępnienie przez Nord Probroker danych osobowych moich i mojego dziecka pośrednikowi ubezpieczeniowemu Nord Partner sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Lubicka 16. REGON 871079932, NIP 956-193-30-30.
 6. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Nord Probroker – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności oraz innym administratorom danych, w tym towarzystwom ubezpieczeniowym i innym podmiotom zaangażowanym w proces obsługi umowy lub likwidacji szkody.
 7. W przypadkach określonych w Rozporządzeniu, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji stwierdzenia, że Nord Probroker narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 8. W sprawach dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem poczty elektronicznej: odo@np.com.pl.
Klauzula RODO - Nord Partner
 1. Administratorem danych osobowych jest: Nord Partner Sp. z o.o. z siedzibą w 87-100 Toruń ul. Lubicka 16.
 2. Wykorzystanie danych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, numeru dowodu osobistego, numeru polisy ubezpieczeniowej oraz adresu e-mail jest niezbędne w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy, dochodzenia roszczeń wynikających z umowy, badania zasadności roszczeń oraz likwidacji szkody ubezpieczeniowej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  • wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”.

  Przetwarzanie danych jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy serwisu brokerskiego, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług brokerskich, a także wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

 3. Wykorzystanie danych szczególnej kategorii, m.in.: danych dotyczących zdrowia może nastąpić w celu dochodzenia roszczeń wynikających z umowy, likwidacji szkody ubezpieczeniowej (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. f RODO) – „ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń”. Przetwarzanie danych jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy serwisu brokerskiego, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług brokerskich, a także wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.
 4. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.
 5. Państwa dane zostały udostępnione NORD Partner Sp. z o.o. jako brokerowi ubezpieczeniowemu na podstawie umowy serwisu brokerskiego.
 6. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze oraz innym administratorom danych, w tym towarzystwom ubezpieczeniowym i innym podmiotom zaangażowanym w proces obsługi umowy lub likwidacji szkody. Państwa dane możemy przekazać wyłącznie podmiotom, którą są zaangażowane w realizację celów określonych powyżej. Dane mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.
 7. Dane niezbędne do wykonania powyższych czynności będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji opisanych wyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  – czas trwania umowy ubezpieczenia
  – czas wykonania obowiązków oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane
  – czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy
  – czas do momentu wycofania zgody
 8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
  – dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych danych osobowych oraz kopia danych)
  – sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe
  – przeniesienia danych, w przypadkach określonych w RODO
  – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  – prawo wniesienia skargi do PUODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 9. Kontakt do inspektora ochrony danych: odo@np.com.pl